Op welk type expert kan u beroep doen voor de opmaakt van een bepaald type asbestinventaris.

Welke expert maakt welke asbestinventaris op?

Wie de asbestinventaris mag opmaken, hangt af van de toepasselijke wetgeving. 

Met verschillen tussen de Federale arbeidswetgeving en de Vlaamse milieuwetgeving.

Federale arbeidswetgeving

Hier bestaan geen beperkingen of erkenningen om een asbestinventaris op te mogen maken. Iedereen die zich bekwaam acht mag deze inventaris opstellen. Meestal hebben deze experten een opleiding ‘Asbest herkennen’ gevolgd.

In principe mag de werkgever zelf een asbestinventaris opmaken voor de gebouwen waar hij werknemers tewerkstelt, eventueel ondersteund door een preventieadviseur, architect of een asbestdeskundige.

Gezien de specificiteit van de materie is het echter aangewezen beroep te doen op een ‘gewone’ asbest deskundige of op een asbestlabo.

Vlaamse milieuwetgeving - attest bij verkoop

Om een asbestinventarisattest, of kortweg een asbestattest te bekomen, schakelt u verplicht een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie in. (Vanaf 23/11/2022)

De asbestdeskundige stelt de asbestinventaris op via een gestandariseerde  inspectieprocedure.

Om gecertificeerd te worden moet hij:

  • beschikken over: Basiskennis asbestinventarisatie
  • een verplichte opleiding gevolgd hebben bij een erkende certificatie-instelling
  • een verplicht praktijkgedeelte gevolgd hebben
  • geslaagd zijn in het toelatingsexamen volgens de standaarden opgelegd door OVAM.

Al onze aanbieders worden nagekeken op hun certificatie bij OVAM!

Vlaamse milieuwetgeving - sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan kan u laten opstellen door een sloopdeskundige. 

Kiest de bouwheer of de aannemer voor een vrijwillige sloopopvolging door de sloopbeheerorganisatie Tracimat? 

Dan moet het sloopopvolgingsplan worden opgemaakt door een bij Tracimat geregistreerde deskundige.